ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ARENA ŻAGAŃ SP. z o.o.
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Arena Żagań sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce za pomocą adresu: .
3.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu zawarcia umowy oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce;
b)
realizacji umów zawartych z kontrahentami i klientami spółki;
c)
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów ze spółką przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest spółka.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku, gdy:
-
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu spółce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Arena Żagań Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Czemerys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-12 16:53:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Bryl
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-12 17:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Bryl
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-12 17:02:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »