ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ARENA ŻAGAŃ SP. z o.o.
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Ogłoszenie 2/2021 Drukuj informację Ogłoszenie numer: Ogłoszenie 2/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Arena Żagań Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Arena Żagań Sp. z o. o.

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2021-11-12

Ogłoszono dnia: 2021-11-12

Termin składania dokumentów: 2021-11-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie 2/2021

Zlecający: Rada Nadzorcza Arena Żagań Sp. z o. o.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy – Kodeks spółek handlowych;
 7. posiada praktyczną znajomość zagadnień zarządczych, ekonomiczno - prawnych i administracyjnych, jak również przepisów i wiedzy z zakresu działalności Spółki, a w szczególności posiada znajomość zasad funkcjonowania, organizacji i zarządzania obiektami rekreacyjno-sportowymi, w tym obowiązujących rozwiązań normatywno - prawnych regulujących obszar tej branży.
2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub kopiach dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz inne dokumenty dotyczące dodatkowych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i osiągnięć zawodowych.
 2. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego albo oświadczenie o złożeniu właściwemu wojewodzie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1, mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku, podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 4. Dokumenty:
  1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
  2) Zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
  przedkłada kandydat wyłoniony do objęcia funkcji Prezesa Zarządu przed podpisaniem kontraktu menedżerskiego. Wymienione dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

-

V. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata do konkursu powinno zawierać:
 1. CV kandydata, własnoręcznie podpisane;
 2. list motywacyjny zawierający główne zamierzenia w zakresie organizacji i zarządzania obiektami rekreacyjno-sportowymi, własnoręcznie podpisany;
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych;
 4. świadectwa pracy (inne dokumenty), zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające okresy zatrudnienia, o których mowa w części I.1 ppkt 2 i ppkt 3 ogłoszenia;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, wynikającym z przepisów prawa lub umowy;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
 9. oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;
 10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o nagrodach lub wyróżnieniach;
 11. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-22 12:00:00
b. Sposób:
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ocenią w szczególności:
 1. wiedzę z zakresu działalności spółki oraz o branży, w której działa spółka;
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. wiedzę w zakresie organizowania procesów usługowych;
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
 6. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje kandydata.
Postanowienia końcowe:
 1. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu konkursowym o jego wynikach, po zakończonym procesie rekrutacyjnym, telefonicznie lub drogą elektroniczną na numer telefonu i adres e-mail podane w CV.
 2. Z wybranym w wyniku postepowania konkursowego kandydatem zostanie podpisana umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, z planowanym objęciem funkcji z dniem 01.12.2021 r. Późniejsze objęcie funkcji i rozpoczęcie świadczenia usługi zrządzania może wynikać wyłącznie z wydłużenia postępowania konkursowego. W przypadku, gdy wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na funkcję prezesa i/lub odmówi podpisania umowy o świadczenie usług zarządzana, Rada Nadzorcza może złożyć tę ofertę kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie konkursowe powtórzyć.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego, telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numer telefonu i adres e-mail podane w CV).
c. Miejsce:
Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Arena Żagań Sp. z o.o.”, w terminie do 22.11.2021 r. do godziny 12:00” osobiście lub listownie (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty dotyczące Spółki (umowę, odpis z KRS, informacje ekonomiczno - finansowe za 2020 r. podlegające ujawnieniu w Monitorze Polskim - B) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w dniach i godzinach pracy Spółki, w siedzibie Spółki w Żaganiu przy ul. Kochanowskiego 6. Zalecane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu udostępnienia w/w dokumentów (nr tel. 68 455 89 77), w przeciwnym przypadku nie jest gwarantowany natychmiastowy dostęp do przedmiotowych dokumentów.
 2. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Arena Żagań Sp. z o.o.”, w terminie do 22.11.2021 r. do godziny 12:00osobiście lub listownie (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie Spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (na podane numer telefonu i adres e-mail w CV), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o.o. w , ul. Kochanowskiego 6;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@arena.zagan.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko : prezes zarządu;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Arena Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: prezes zarządu.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Arena Żagań Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojnar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-12 15:13:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Bryl
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-12 16:08:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Bryl
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03 15:25:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony